SEZNAM VYSTAVOVATELŮ

TMV SS spol. s r.o.

Obor: Aplikační firmy
Systémy pro nedestruktivní testování (NDT) a výzkum a vývoj materiálů (R&D) pomocí infračervené termografie, aktivní termografie, vysokorychlostních záznamů v IR i viditelném spektru.

StudentCar

Obor: Výzkumníci
StudentCarSCX - elektromobil, dvoumístné sportovní kupé s přímým nezávislým pohonem všech kol.

Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem

Obor: Výzkumníci
Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP) nabízí v rámci projektu výzkumné infrastruktury NanoEnviCznanomateriály pro ochranu životního prostředí a kvalitu života a nabízí výzkumný servis v těchto oblastech:
 • nanočástice pro degradaci toxických a obtížně degradovatelných látek v životním prostředí,
 • biosenzory pro analýzu tělních tekutin a detekci specifických polutantů v životním prostředí,
 • polymerní nanovlákenné materiály modifikované antibakteriálními látkami pro nanofiltrace odpadních plynů a vody,
 • polymerní nanovlákenné kompozitní materiály pro krytí ran a tkáňové inženýrství,
 • funkční nanopovrchy připravené kombinací plazmových a chemických technologií,
 • počítačový design nanomateriálů a počítačové simulace technologických procesů v nanorozměrech.

Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i.

Obor: Výzkumníci
Posláním VÚGTK je základní a aplikovaný výzkum v oboru geodézie, kartografie, dálkového průzkumu, geodynamiky a zeměměřictví a katastru nemovitostí. VÚGTK dále prování výzkum, vývoj a testování nových metodik, postupů, programových aplikaci, přístrojů a pomůcek v oblasti své působnosti.

Kariérní centrum MU

Obor: Podporovatelé VaVaI
Kariérní centrum Masarykovy univerzity je oficiální personálně-poradenská agentura Masarykovy univerzity, která zaměstnavatelům usnadňuje nábor kvalifikovaných studentů nebo čerstvých absolventů a studentům umožňuje nastartovat úspěšnou kariéru. Na veletrhu se budeme prezentovat s našimi kvalitními eventy, proslulým veletrhem JobChallenge a především s inovativním online nástrojem, prvním svého druhu ve střední Evropě - kariérním portálem JobCheckIN. Na stánku ukážeme všechny funkce portálu a odhalíme tajemství jeho úspěchu.
Témata veletrhu - Lidské zdroje.

CertiCon a.s.

Obor: Aplikační firmy
Jak nahradit 20 členů ochranky jedním strojem?
Jak vytvořit řešení pro „bezdrátové“ parkování neboli Smart Parking bez kabelů?
A jak je důležité dnes mít „oči pro chytré město“?
Na tyto a mnohé další otázky naleznete odpovědi v rámci naší interaktivní prezentace. Přijďte se dozvědět více o inovativních řešeních pro oblast zabezpečení veřejných i privátních prostor, optimalizace procesů v průmyslu či pro dnes tolik aktuální téma "Smart Cities".

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

Obor: Výzkumníci
VŠTE je nejmladší veřejnou vysokou školou, na které působí více než 4500 studentů a v současné době nabízí Bc. a Ing. obory v oblastech ekonomiky, strojírenství, stavitelství a dopravy a logistiky. Od ostatních českých VŠ se odlišuje svým výrazným zaměřením na praxi a to jak ve výuce, tak ve výzkumných aktivitách. Má podepsáno více než 1500 rámcových smluv o praxích a ročně na ně vysílá zhruba 900 studentů.

KUBERG s.r.o.

Obor: Aplikační firmy
Vývoj, výroba a prodej elektrických motocyklů pro děti a dospělé.

ÚJV Řež, a. s.

Obor: Výzkumníci
Malá modulární elektrárna EnergyWell nabízí unikátní řešení narůstající potřeby spolehlivého zdroje dodávky elektrické energie pro odlehlé oblasti. Kombinace dlouhé životnosti, snadné transportovatelnosti, jednoduché konstrukce se silným a nekompromisním zaměřením na bezpečnost má široký rozsah použití. Naším cílem je vyrobit bezpečné, snadno dopravovatelné zařízení pro místa s potřebou stabilního zdroje elektřiny. Všechny tři okruhy (primární, sekundární i terciární) lze přepravovat jako oddělené jednotky.

Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i.

Obor: Výzkumníci
Výzkumný ústav veterinárního lékařství je jediným profesionálním výzkumným ústavem v ČR a současně jedním z mála v Evropě, jenž může díky své personální, metodické a přístrojové úrovni provádět nejnáročnější studie s proporcionálně vyrovnaným podílem základního a aplikovaného výzkumu. Studium je zaměřeno na všechny druhy hospodářských zvířat, přičemž důraz je kladen především na problematiku kontroly zdraví skotu, prasat a drůbeže.

TECHNOLOGY HUNTER

Obor: Podporovatelé VaVaI
Internetové prostředí pro transfer technologií a nových řešení.
NAŠE ČINNOST
Pro nové procesy a technologie najdeme možnosti lukrativního uplatnění ve výrobních společnostech
Pro začínající nebo nedokončené projekty zajistíme právní, poradenskou a případně i investiční pomoc
Pro technologie, které nesplňují bezpečnostní / legislativní požadavky, zajistíme sladění s legislativou EU
V případě kompatibilního řešení jsme schopni zajistit financování s naším bankovním partnerem
Pro výrobní společnosti hledáme řešení pro úsporu nákladů a vyšší efektivitu výroby
CO HLEDÁME
Nové technologie
Zajímavé začínající startupy
Výrobní společnosti
KDE SÍDLÍME
Myšlenka vzniku Technology Hunteru se zrodila v Ostravě, tedy ve významném centru průmyslu s dlouholetou tradicí.

Úřad průmyslového vlastnictví

Obor: Podporovatelé VaVaI
Text:
Prezentace:
Průmyslová práva, průmyslověprávní informace, databáze, rešerše na stánku Úřadu průmyslového vlastnictví

CADservis, s.r.o.

Aplikační firmy
Naše společnost CADservis s.r.o. je na trhu již 15 let. Na veletrhu Věda Výzkum Inovace bychom vám rádi předvedli CAD/CAM programy ZW3D a ZWCAD, dále pak 3D skenování a 3D tisk.

CESNET, z. s. p. o.

Obor: Výzkumníci
CESNET provozuje a rozvíjí národní e-infrastrukturu pro vědu, výzkum a vzdělávání zahrnující počítačovou síť, výpočetní gridy, datová úložiště, prostředí pro spolupráci. Na stánku představí dema z vlastního výzkumu a vývoje a další specializované služby.

Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.

Obor: Výzkumníci
ÚVGZ je veřejná výzkumná instituce, evropské centrum excelence. Pomocí nejmodernějších postupů a přístrojového vybavení zkoumá probíhající globální změnu, její dopad na atmosféru, biosféru a lidskou společnost.
ÚVGZ představí Sekci adaptivních a inovačních technik, která se zabývá vývojem metod a technologií pro kultivaci a výzkum fotosyntetických mikroorganismů.

Biofyzikální ústav Akademie věd ČR

Obor: Výzkumníci
Náplní činnosti ústavu je výzkum struktury, funkce a dynamiky biologických systémů (biomolekul, buněčných komponent, buněk i buněčných populací) metodami molekulární biologie, biofyziky, biochemie a bioinformatiky.

CEPLANT (Výzkumné centrum Masarykovej univerzity)

Obor: výzkumníci
Výzkumné a vývojové centrum CEPLANT působící od roku 2010 na Masarykově univerzitě se zaměřuje na inovativní plazmové technologie a zařízení. Nabízí alternativní řešení při úpravách povrchových vlastností materiálů a depozice tenkých vrstev. Využívá k tomu pokročilé plazmové technologie a zařízení splňující aktuální požadavky trhu. Představíme vám příklady praktického využití nízkonákladových plazmových technologií při řešení technologických problémů u našich průmyslových partnerů z celého světa a na vlastní oči uvidíte samotné prototypy plazmových zařízení.

Rohde & Schwarz

Obor: Aplikační firmy
Rohde & Schwarz je nadnárodní soukromá společnost podnikající v oblastech elektronických testovacích a měřicích přístrojů, informačních technologií a radiokomunikací. Již od roku 1933 vyvíjí, vyrábí a prodává na světovém trhu elektronické produkty pro profesionální aplikace, které patří k celosvětové špičce.
U stánku Rohde& Schwarz si prohlédnete osciloskopy RTH/B, kolaborativní robotiku a 3D tiskárnu. Vyzkoušet si můžete i školní stavebnici sloužící k praktické výuce fyziky a elektroniky.

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Obor: Podporovatelé VaVaI
Mezinárodní centrum klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (FNUSA-ICRC) je vědecko-výzkumné centrum nové generace a zároveň veřejné centrum špičkové lékařské péče zaměřující se na hledání nových metod, technologií a léčiv pro efektivní prevenci, včasnou diagnostiku a individualizovanou léčbu kardiovaskulárních a neurologických onemocnění.
Ministerstvo práce a sociálních věcí ( MPSV) řeší především sociální politiku, oblast zaměstnanosti, pracovněprávní legislativu, bezpečnost a ochranu zdraví při práci, rovné příležitosti pro ženy a muže, evropskou integraci a oblast čerpání finanční pomoci z fondů Evropské unie.
MPSV je řídícím orgánem Operačního programu zaměstnanost 2014-2020 (OPZ), který navazuje na Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost 2007 - 2013 (OP LZZ). OPZ podporuje zaměstnanost, rovné příležitosti žen a mužů, adaptabilitu pracovní síly, sociální začleňování a boj s chudobou, sociální inovace, efektivní veřejnou správu.

Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i.

Obor: Výzkumníci
Řeší základní a aplikovaný výzkum a vývoj v oborech lesního hospodářství a myslivosti a v příbuzných oborech včetně účasti v národních a mezinárodních centrech výzkumu a vývoje. Dále zajišťuje expertní a poradenskou činnost pro státní správu a pro vlastníky lesů, rovněž tak zkušební, publikační, školicí a znalecké činnosti. V rámci Národního programu ochrany a reprodukce genofondu lesních dřevin provozuje Národní banku osiva a explantátů lesních dřevin, která má za úkol mimo jiné udržet biodiverzitu lesních ekosystémů. Ústav je členěn v rámci úseku výzkumu do osmi odborných útvarů: Lesní ochranná služba, Ekologie lesa, Biologie a šlechtění lesních dřevin, Pěstování lesa, Reprodukční zdroje, Myslivost, Zkušební laboratoře, Lesnické informační centrum.
Představíme na VVVI 2018: Záchranné programy pro zachování a reprodukci genetických zdrojů dřevin (inventarizace, molekulárně-genetická determinace, biotechnologické metody reprodukce, legislativní ochrana aj.). Šlechtitelské programy dřevin, provenienční výzkum, ověřování zdrojů reprodukčního materiálu, hybridizační projekty, introdukce, metody genetického inženýrství. Výsledky studia geneticky podmíněné proměnlivosti dřevin ve vztahu ke geografické variabilitě, adaptačních schopností na stanoviště a civilizační zátěž.
Máte blízko k lesu a chcete mít k němu ještě blíž? Chcete více rozumět svému lesu? Víte, že se dají vědecké poznatky uplatnit třeba právě ve vašem lese? Všechno, co potřebujete o lesích, najdete právě u nás – aktuální informace z lesnického a mysliveckého výzkumu využitelné pro praxi. V naší on-line webové poradně vám odborníci odpoví na veškeré otázky týkající se pěstování lesa, lesních škůdců, ochrany lesa, ekologie lesa či myslivosti. Navštivte nás veletržní stánek! Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i.

Mezinárodní centrum klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (FNUSA-ICRC)

Obor: Výzkumníci
Mezinárodní centrum klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (FNUSA-ICRC) je vědecko-výzkumné centrum nové generace a zároveň veřejné centrum špičkové lékařské péče zaměřující se na hledání nových metod, technologií a léčiv pro efektivní prevenci, včasnou diagnostiku a individualizovanou léčbu kardiovaskulárních a neurologických onemocnění.

S.A.M. - metalizační společnost, s.r.o.

Obor: Aplikační firmy
Žárové a plazmové technologie, obrábění

Nanotech – Europe

Obor: Aplikační firmy
Naše společnost Nanotech – Europe je autorizovaným distributorem výrobků NanoLub® IF-WS₂ – maziv na bázi nanočástic společnosti NanotechIndustrialSolutions, která je jediným výrobcem nanočástic a submikrónů s kulovitými částicemi anorganického fullerenového typu jako disulfid wolframu. Tyto revoluční částice byly poprvé vytvořeny v roce 1992 profesorem ReshefemTennem ve Weizmannově vědeckém institutu v Izraeli. Kromě distribuce se ve spolupráci s našim partnerem zabýváme vývojem nových aplikací na bázi nanočástic WS2, mícháním a balením námi dodávaných produktů. Výrobky NanoLub® IF-WS₂ jsou technologickým vrcholem v oblasti tribologye a jsou patentově chráněny.
Nabízíme celou řadu využití:
 • Procesní kapaliny, oleje a tuky ve strojírenství
 • Procesní kapaliny pro tváření kovů
 • Automobilové motorové a převodové oleje a tuky
 • Energetika, železnice, těžké strojírenství, hornictví, obrana, ale i objevování vesmíru…
  • Používáním výrobků NanoLub® IF-WS₂ vám přinese výrazné finanční úspory díky zvýšeným výkonům a životnosti vašich zařízení a podstatným úsporám nákladů na údržbu a také snížení neočekávaných prostojů.

Ministerstvo pro místní rozvoj, Eurocentrum Brno

Obor: Podporovatelé VaVaI
Eurocentrum Brno je informační místo, kam se lidé mohou obracet s dotazy týkajícími se Evropské unie a evropských fondů. Více informací na webu a na Facebooku.

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost

Obor: Aplikační firmy
V rámci veletrhu budou návštěvníkům prezentovány aktivity NÚKIB zaměřené především na vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů v oblasti kybernetické bezpečnosti.

OMEXOM GA Energo s.r.o

Obor: Aplikační firmy
OMEXOM GA Energo s.r.o. patří dlouhodobě k lídrům v oblasti elektromontáží pro výrobce a distributory elektrické energie. Společnost se specializuje především na opravy a výstavbu elektrického vedení všech napěťových hladin - nn, vn, vvn - a výstavbu, rekonstrukce a modernizace rozvoden a transformoven. Své dodávky pokrývá kompletně od projektové přípravy, přes inženýrskou činnost, realizaci až po následný servis.
V rámci energetické distribuční i přenosové soustavy vykonává pohotovostní havarijní službu pro liniové stavby.
Hlavními zákazníky společnosti jsou ČEPS, a.s., skupina ČEZ, E.ON Česká republika, s. r. o., významné výrobní podniky, stavební společnosti, dodavatelé zařízení a staveb pro infrastrukturu, soukromí investoři, města, obce a další.

Blachere Illumination

Obor: Podporovatelé VaVaI
Vánoční výzdoba pro města, obce a obchodní centra

Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.

Obor:
Českomoravská záruční a rozvojová banka, a. s., je národní rozvojovou bankou České republiky. Prostřednictvím zvýhodněných finančních produktů napomáhá v souladu se záměry hospodářské politiky vlády České republiky a regionů rozvoji malého a středního podnikání, infrastruktury a dalších sektorů ekonomiky vyžadujících veřejnou podporu.

Technologická agentura České republiky

Obor: Podporovatelé VaVaI
Technologická agentura ČR je státní organizace, která má za cíl podporovat inovativní projekty v oblasti aplikovaného výzkumu a vývoje, které zlepšují kvalitu života a umožňují rozvoj celé společnosti. Připravuje a spravuje programy státní podpory, jejichž smyslem je podnítit propojení výzkumných organizací aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje s inovačními aktivitami ve firmách i státní správě.

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

Obor: Výzkumníci
Vysoké učení technické v Brně je veřejnou vysokou školou. Na VUT studuje více než 22 000 studenů, především v technických oborech. Mezi hlavní činnosti VUT patří vzdělávání a výzkum. Výzkumníci z VUT se podílejí na řešení mnoho projektů aplikovaného i základního výzkumu na národní i mezinárodní úrovni. Výzkum je zaměřen především na technické a přírodovědné obory. Odborníci z VUT spolupracují s celou řadou firem na řešení projektů aplikovaného výzkumu v ČR i v zahraničí. Mnoho výsledků dosažených výzkumnou činností v laboratořích VUT je úspěšně aplikováno v reálných výrobních procesech.

Loono, z.s.

Obor: Aplikační firmy
U našeho stánku Vás naučíme, jak lidské srdce funguje a jak se o něj správně starat. Vysvětlíme, jak včas rozpoznat infarkt a mozkovou mrtvici a jak pomoci člověku, který se v této situaci ocitne. Dozvíte se, jaké to je, poslechnout si lidské srdce i jak to vypadá uvnitř lidského těla.

Univerzita Pardubice

Obor: Výzkumníci
Univerzita Pardubice poskytuje na sedmi fakultách vzdělání v oblasti přírodních a technických věd, společenských věd a ve zdravotnických a uměleckých oborech. Pro univerzitu je charakteristická bohatá vědecká a výzkumná činnost, dlouhodobě se podílí na řešení činnosti výzkumných center a řešení projektů v rámci grantových soutěží národních i mezinárodních agentur.
Zastřešujícím pracovištěm, které na univerzitě podporuje a rozvíjí oblast přenosu poznatků a technologií do praxe, je Centrum transferu technologií a znalostí

Střední průmyslová škola polytechnická

Obor: Mladá Věda
Jsme střední prumyslová škola. Naši žáci naprojektovali a vyrobili malé elektrické vozidlo. Je to elektrické kolo (tříkolka - velotrio). Konstrukce je vybavena el. motorem s výkonem 1KW a solárním panelem 100Wp. Váha konstrukce je 65kg.
Na stánku bude umístěno vozidlo + prezentační panel o tomto projektu + informace o naší škole. Výstavy se zúčastníme pouze 1 den (ČT 17.5.)

FCC PUBLIC s.r.o.

Obor: Mediální partner
FCC PUBLIC s. r. o. je nakladatelství technické literatury, jehož vydavatelské aktivity jsou zaměřeny především na oblast elektrotechniky a příbuzných oborů. Vydává odborné časopisy ELEKTRO a SVĚTLO a také knižní tituly.

Automa - časopis pro automatizační techniku, s.r.o.

Obor: Mediální partner
Automa je odborný časopis pro automatizační techniku, měřicí a regulační techniku, komunikační techniku a průmyslovou informační techniku. Vychází v českém jazyce; v tištěné podobě a na internetu (s možností stažení článků ve formátu PDF) vychází s měsíční periodou (s výjimkou jarního a letního dvojčísla), informace na portálu www.automa.cz jsou aktualizovány průběžně.

AMOS - KamPoMaturite.cz, s.r.o.

Obor: Mediální partner
AMOS se specializuje na poradenství k přijímacím zkouškám na SŠ, VŠ, přípravu k maturitě a jazykové vzdělávání. Pořádá přípravné kurzy, vydává časopis KamPoMaturitě.CZ a spravuje adresáře škol VysokeSkoly.com a další. Provozuje portály Seminarky.cz a Ctenarsky-denik.cz a knihkupectví s učebnicemi pro přípravu na maturitu a přijímací zkoušky. Více informací na www.KamPoMaturite.cz.

3E Praha Engineering a.s.

Obor: aplikační firmy
Jsme technická softwarová firma, jejíž hlavní nabídkou jsou dodávky CAD/CAM/PDM systémů a s tím souvisejícího aplikovaného suportu pro oblasti konstrukčních prací a technologické přípravy výroby. Naše zkušenosti vycházejí z dlouholeté spolupráce s českými i zahraničními partnery jak ve firemní, tak i v akademické sféře. Spolupracujeme i s řadou škol a výzkumných pracovišť, pro které zajišťujeme výhodné školní nebo výzkumné licence SW, technickou podporu i potřebná školení pro uživatele. Jsme si vědomi důležitosti podpory inovačním procesům a proto nabízíme spolupráci nejen středním a vysokým školám, ale i startupům, technologickým a inovačním centrům a výzkumným pracovištím na jejich projektech.

Komora dotačních poradců

Obor: Partner
Komora dotačních poradců je nezávislé sdružení odborníků specializujících se na problematiku dotačních příležitostí ze zdrojů Evropské unie a státního rozpočtu. Důvodem vzniku sdružení byla především nejednotnost informací a neprověřená kvalita poradenských subjektů. Cílem a vizí Komory dotačních poradců je poskytnout veřejnosti a odborníkům komplexní pohled na dotační problematiku a nástroje veřejné podpory tak, aby došlo ke splnění závazků České republiky vůči EU a zvýšení povědomí o dalších možnostech a přínosech čerpání veřejné podpory.

Technický týdeník (Business Media CZ, s.r.o.)

Obor: Mediální partner
Časopis s 65 letou tradicí se zaměřením na průmyslovou praxi. Nosnými tématy jsou strojírenství, včetně softwarové podpory výroby od návrhu až po finální produkt, řídicí a automatizační systémy, výroby a zpracování plastů, energetika a distribuční sítě, teplárenství. Tradičně se rovněž věnuje výzkumu a vývoji na odborných technických školách všech stupňů a ve specializovaných výzkumných centrech. Součástí každého vydání jsou pravidelné rubriky Energetika a teplo, Plasty a Autosalon TT. Elektronická verze Technického týdeníku je součástí webového portálu TECHNICKÝ PORTÁL.CZ, který přináší aktuální denní technické zpravodajství.

KnowSpot,s.r.o.

Obor: Partner
Prezentace produktů Kontextra. Kontextra přináší novou, inovativní formu komunikace se zákazníky. Otevírá nové možnosti pro správu všech eventů. Používá se jednoduše a udržuje skvělý přehled ve Vaši práci.

Business Success, spol. s r.o.

Obor: Partner
Proč mnohé plány a projekty končí neúspěchem a jak tomu předejít?
Lze mít produktivní tým, skvělé výsledky a dobré mezilidské vztahy?
Jak v týmu probudit dravost a chuť dosáhnout velkých věcí?
Které principy ovlivňují úspěch vašich projektů?
Jak se dá dosáhnout se stejným počtem lidí mnohem lepších výsledků?

Valeo

Obor: Aplikační firma
Není nás vidět a stejně jsme přítomni. Vylepšujeme auta tak, aby se vám lépe řídilo. Naše umění tkví v bezpečné a příjemné jízdě. Máme to v malíčku od deklarace proměnných až do mechanického endu. Pomáháme při parkování v nákupních centrech v podobě sebeparkovacích aut, při nenadálých okolnostech v podobě automatického brzdění, při předjíždění v podobě hlídaní mrtvého úhlu. S námi se ani nezpotíte. My totiž umíme i klimatizace! Až si příště sednete do auta, vzpomeňte si na nás a buďte v klidu. Poznejte nás blíže na www.valeo.cz

EkonTech.cz - časopis pro studenty techniky a ekonomie

Obor: mediální partner
Již 6 let je EkonTech jediný celorepublikový časopis se zaměřením na vědu, techniku, byznys v kombinaci s kariérními a společenskými tématy.
Pokrýváme 95% čtenářů - studentů/studentek technických, IT, matematicko-fyzikálních, analytických a ekonomických oborů.
Spolupracujeme s vybranými fakultami vysokých škol na publikaci rozmanitých témat. Najdete nás na 17 univerzitách a 52 fakultách.
Záštita významných institucí: MPO, MPSV, MŠMT, ÚPV
Akademičtí partneři: ČVUT, FI MUNI

Averia Ltd

Obor: mediální partner
Komunitní weby společnosti Averia se staly vyhledávanou komunikační platformou pro řadu klíčových osobností korporátnního segmentu v České republice a na Slovensku. Svým zaměřením oslovují nejen komunity IT specialistů a odborníkům ale i představitelů managementů firem, u nichž není IT primární specializací, ale potřebují mít v této oblasti přehled z hlediska nákladů, využitelnosti a přidané hodnoty jednotlivých řešení. V neposlední řadě tyto weby oslovují komunity vendorů, distributorů, resselerů a integrátorů, kteří jsou neodmyslitelnou součástí dění na trhu ICT. Díky přesné vyhraněnosti a striktní specializaci se nám daří pravidelně komunikovat se 40 000 čtenáři z výše uvedených oblastí. Vysoká profesionalita komunit, dodává nejvyšší kvalitu komunikace jak ze strany přispěvatelů, tak našich čtenářů.

Inovační centrum Ústeckého kraje

Inovační centrum Ústeckého kraje (ICUK) díky úzké spolupráci s relevantními institucemi (Univerzita UJEP, Ústecký kraj, Krajská hospodářská komora, CzechInvest, municipality) a své celoregionální působnosti představuje první kontakt pro zájemce o inovace, podnikání, partnerství s výzkumnou či firemní sférou či investice v Ústeckém kraji. Věnuje se podpoře podnikání, inovací a transferu znalostí a na stánku představí své hlavní služby. Budete si moci projít virtuální prohlídkou po inovačních firmách a výzkumných organizací v kraji, získat relevantní kontakty a předat nabídky či poptávky pro partnery v Ústeckém kraji. Pro zájemce o partnerství mezi firmami a výzkumnými organizacemi chystá ICUK v první den veletrhu párovací akci s názvem Rychlé inovační rande.

BusinessInfo.cz – oficiální portál pro podnikání a export

Obor: mediální partner
Informace pro podnikání na jednom místě. Hlavním cílem portálu BusinessInfo.cz provozovaného českou agenturou na podporu obchodu CzechTrade je zjednodušit podnikatelům orientaci v informacích a službách poskytovaných státní správou. Portál integruje informace nejen ze státní správy, ale i od nestátních subjektů, především podnikatelských asociací, svazů a komor.

Uživatelé zde naleznou přehledné návody, jak začít podnikat, vyřídit si živnost, jak přiznat a zaplatit daně, zorientují se v právních otázkách a získají exportní informace ze všech zemí světa. Portál prezentuje obchodní příležitosti v podobě poptávek, nabídek a tendrů. BusinessInfo.cz slouží jako hlavní informační zdroj pro exportéry. Významnou část textů tvoří též články o progresivních firmách a jejich inovačním potenciálu, vývoji, výzkumu a nástrojích na jejich podporu.

MEDIA/ST s. r. o.

Obor: mediální partner
Strojárstvo/Strojírenství je európsky časopis pre odborníkov, ktorí sa zaujímajú o informácie zo strojárstva a príbuzných odborov. Venuje sa špecializovaným odborným témam, vytvára priestor na publikačnú čin­nosť strojárskych odborníkov z praxe, vedeckých inštitúcií a univerzít. Okrem prezentácíí firiem, časopis venuje priestor názorom top mana­žérov, aktuálnym informáciám z domova a eurozóny. Významnú pozor­nosť venuje automobilovému priemyslu, logistike, robotike a informač­ným technológiám. Pravidelne prináša informácie z veľtrhov a výstav a aktuálne technické novinky z celého sveta. Na stránkach časopisu Strojárstvo/Strojírenství, ktorý je na trhu už 22. rok, nájdete množstvo ďalších aktualít z hospodárskeho života v SR, ČR i z ďalších štátov EÚ.

Vysoká škola obchodní a hotelová Brno

Obor: Výzkumníci
Vysokoškolské vzdělávání v oboru gastronomie, hotelnictví a cestovního ruchu.
Vysoká škola obchodní a hotelová Brno – šance pro zaměstnavatele podpořit studium svých zaměstnanců v gastronomii, hotelnictví a cestovním ruchu na vysoké škole Cestovní ruch i hotelnictví jsou obory, kde je práce pestrá a dobře placená a je po ní zvyšující se poptávka. Na této skutečnosti staví také Vysoká škola obchodní a hotelová v Brně. Vysoká škola obchodní a hotelová Brno (VŠOH), působí jako vysoká škola od roku 2006 v centru studentského města - v Brně. Jejím hlavním posláním je vybavit studenty znalostmi a dovednostmi v oblasti hotelnictví, gastronomie, cestovního ruchu. Škola nabízí navíc rozšířenou výuku cizích jazyků, vybrané předměty v cizím jazyce, praktické předměty jsou vyučovány TOP manažery z oboru, ke studiu je přistupováno individuálně. V rámci studia se mohou studenti zúčastnit studia na zahraničních školách v rámci programu ERASMUS. Škola se zapojuje do mezinárodních soutěží, pořádá odborné exkurze a během studia, je možnost absolvování kurzů z oblasti gastronomie. VŠOH nabízí ubytovací a prospěchová stipendia i pro studenty ze Slovenska. Studijní materiály dostávají studenti zdarma. Studenti mohou komunikovat a skládat zkoušky ve Slovenském jazyce. Jaký zajímavý obor, který jinde nenajdou, nabízí studentům škola?
Vysoká škola obchodní a hotelová nabízí v rámci prezenčního i kombinovaného /3 roky/ bakalářského studia dva velice žádané obory. Jde o obor Management hotelnictví cestovního ruchu a obor Gastronomie, hotelnictví a cestovní ruch. Tyto obory mají za cíl přípravu absolventů pro zvládnutí řídicích funkcí včetně získání znalostí o ekonomické podstatě fungování podniku, organizace v podnicích poskytujících gastronomické služby, v hotelích, hotelových řetězcích a dalších ubytovacích zařízeních, v samostatném podnikání s přihlédnutím k podmínkám Evropské unie, ale také i v neziskově orientovaných institucích. Na naši školu přicházejí nejen čerství maturanti, ale také lidé již pracující v oborech gastronomie, hotelnictví nebo cestovního ruchu, kteří mají zájem o tyto obory a chtějí, aby se jako specialisté rozvinuli a zvýšili si tak svoji konkurenceschopnost a uplatnění na současném pracovním trhu. Tito studenti mohou studovat kombinovanou formu studia, která trvá také 3 roky a není zde vyžadovaná předcházející praxe. Praxi student získá během studia. Mají absolventi Vysoké školy obchodní a hotelové šanci na uplatnění v praxi?
Po absolventech školy je velká poptávka. Hodně absolventů má již své prosperující podniky a můžeme je najít po celém světě. Obory jsou unikátní zejména z toho důvodu, že jejich vysokoškolské studium lze absolvovat pouze na 2 vysokých školách v ČR. Nově akreditovaný obor Gastronomie, hotelnictví a cestovní ruch je momentálně jediný akreditovaný v České i Slovenské republice.

Classy Wood - studentská firma

Obor: Mladá věda
Jsme studentská firma zabývající se výrobou dřevěných motýlků, broží, spon do vlasů a nově také výrobou manžetových knoflíčků a ozdob na obojky pro zvířata. Sídlím na Vyšší odborné škole a Střední škole technické v České Třebové. Ředitel naší firmy se jmenuje Jan Orlich a zástupkyně je Klára Vtelenská. Za rok naší existence se o nás psalo v českotřebovských novinách. Pro dřevěné šperky jsme se rozhodli, protože se vrací do módy a také je mají konkurenční firmy mnohem dražší než my. Naše motýlky jsou vhodné pro denní nošení i na společenské akce. Výroba jednoho motýlka trvá přibližně 45 minut.Věnovali jsme se žákům z Mateřské a Základní školy v Opatově, kteří nám za odměnu navrhly design našich motýlků.

Axis Communications s.r.o.

Společnost Axis je lídrem na trhu síťových video systémů. V roce 1996 jsme vyrobili první síťovou kameru na světě a už tehdy jsme se stali inovátory v oboru videodohledu. Díky tomu se nám podařilo zvýšit bezpečnost milionů lidí na celém světě a přispět k řešení narůstající potřeby chytřejšího a bezpečnějšího světa.

Passengera s.r.o.

Passengera je globálním poskytovatelem mobilního připojení k Internetu a inovativní Informačně-zábavní palubní platformy pro dopravní společnosti. Passengera Infotainment nabízí širokou škálu služeb pro cestující (např. filmy, hry, travel guide, palubní e-shop, informace o trase) a také výhod pro dopravní společnosti, které tím získávají nový komunikační kanál s cestujícími a další obchodní platformu pro generování příjmů. Passengeru můžete najít v autobusech, vlacích a lodích v různých koutech světa. Například ve vlacích Českých Drah, autobusech Flixbus CZ, v dálkových vlacích v Ázerbajdžánu či horských vlacích na Machu Picchu. Passengera je postavena na inovativních technologiích, které obsahují i prvky umělé inteligence pro obsluhu virtuálního palubního asistenta.

D.C.T. - studentská firma

Výroba a prodej inovativního eliminátoru pachů Air - Tool.

PatentEnter s.r.o.

Obor: Podporovatelé VaVaI
Společnost PatentEnter s.r.o. nabídne konzultace o možnostech ochrany duševního vlastnictví. PatentEnter s.r.o. je společnost patentových zástupců zapsaná v rejstříku Komory patentových zástupců České republiky, která pomáhá velkým i malým podnikům, start-upům i akademickým institucím chránit jejich nové nápady. V oblasti technologických inovací provádí rešerše na stav techniky či patentovou čistotu a zajišťuje ochranu prostřednictvím patentů. U klientů, pro jejichž aktivity je důležitá značka či design, zajišťuje registrace ochranných známek a průmyslových vzorů. Nabytá práva také vymáhá a nastavuje s nimi související smluvní vztahy. Díky spolupracujícím kancelářím umí tyto služby zajistit prakticky po celém světě.

Nadace Vodafone

Obor: Podporovatelé VaVaI
Laboratoř Nadace Vodafone: Kde technologie potkávají sociální podnikání a inovace. Přijďte se seznámit s internetem věcí ve službách společnosti a životního prostředí.

Corpus Solutions

Corpus Solutions je konzultační a technologickou společností, která se specializuje na oblast aplikované kybernetické bezpečnosti. Vyvíjíme a implementujeme podpůrné nástroje, které usnadňují rychlou identifikaci kybernetických hrozeb u zákazníků a poskytují okamžitou visibilitu chráněných infrastruktur. Zákazníky systematicky vedeme k tomu, aby se naučili rozumět kybernetickým hrozbám, které ohrožují jejich bussiness a dokázali na ně správně reagovat.Naše hodnota leží ve vysoce profesionálních službách, které jsou poskytovány odborníky s dlouholetými zkušenostmi v oblasti kybernetické bezpečnosti. Právě tyto zkušenosti se snažíme předávat dále našim zákazníkům.

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta strojní - Regionální technologický institut

Obor: Výzkumníci
Regionální technologický institut (RTI) je moderní strojírenské a technologické výzkumné centrum Fakulty strojní Západočeské univerzity v Plzni. Aktivity výzkumného centra RTI jsou realizovány ve čtyřech výzkumných programech, které se specializují na výzkum a vývoj moderních konstrukcí vozidel včetně jejich pohonných systémů, výzkum a vývoj výrobních strojů včetně jejich modernizací, výzkum a vývoj tvářecích technologií a technologií obrábění.
Výzkumné programy jsou realizované v jedenácti moderně vybavených laboratořích, ve kterých je v současnosti zaměstnáno téměř 100 výzkumných pracovníků, kteří zde mají k dispozici nejmodernější experimentální, softwarovou a výpočetní techniku.

Advanced Engineering s.r.o

Obor: aplikační firmy
V oblasti FEM statických analýz nabízíme naše zkušenosti nejen s jednoduchými lineárními analýzami, ale i s materiálově/geometricky/kontaktně nelineárními, či kvazistatickými výpočty. Na základě jejich vyhodnocení jsme schopni doporučit modifikace konstrukcí a systémů tak, aby splňovaly požadavky definované klientem jak z pevnostního hlediska, tak např. z hledisek životnosti. Naše zkušenosti pocházejí z dlouholeté spolupráce s předními českými i zahraničními partnery v oblasti automobilového průmyslu, leteckého průmyslu či oblasti kolejových vozidel. Máme zkušenosti s širokým spektrem řešičů, využíváme však zejména Radioss a OptiStruct. Jako pre-processor používáme především HyperMesh, Simlab.

E.ON

Uplatnění chytrých technologií v praxi se zaměřením na Smart parking s využitím technologie Spinwire
Revoluční řešení detekce vozidel SPINWIRE charakterizuje extrémně vysoká spolehlivost a přesnost. Magnetoresistivní detektor SPINWIRE je patentované zařízení, které pomocí principů neuronové sítě dokáže detekovat přítomnost, rychlost a typ vozidel. Nedílnou součástí systému je i unikátní software, který dokáže z podnětů z neuronové sítě správně vyhodnotit probíhající děje a poskytnout je v otevřeném datovém formátu příjemci.

FluxCollective, z.s.

FluxCollective je mladá platforma na podporu kreativního průmyslu v Brně. Připravujeme vhodné zázemí pro inkubaci nových idejí a projektů, které dnes v Brně obtížně hledají podporu, a přitom lze jasně specifikovat jejich pozitivní dopad. Naše projekty zachovávají princip otevřenosti, tzv. Open Innovation, cílem je odstranění bariér pro zájemce o využití výsledků. Zakládajícími členy platformy FluxCollective jsou komunitní neziskové organizace, které se dlouhodobě aktivně podílejí na formování alternativního brněnského inovačního a “startupového” prostředí. Spojujícím prvkem zakládajících členů je označení “doers”, zjednodušeně řečeno jakási posedlost realizovat projekty ve vlastní režii s vidinou dlouhodobého přínosu také pro Brno. Zakládající členové:
 • base48, z.s. - komunitní hackerspace
 • Distillery social reactor, z.s. - neziskové uskupení zabývající se re-aktivací hybernujících budov a jejich začleněním do městotvorných procesů
 • KoPlac, z.s. - koworkingový prostor
 • Vaizard, z.ú. - provozuje kreativní hub - Industra

FraisTechnology

Vývoj 3kolového nakláněcího elektromotocyklu a vývoj inovativního Hub elektromotoru

Gemini oční klinika

Oddělení kosmické fyziky, Ústav fyziky atmosféry, AVČR v.v.i.

Text: Oddělení kosmické fyziky je skupina pracující na Ústavu fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i. V návaznosti na bohatou tradici v účasti na kosmických aktivitách všeho druhu, se v současné době pracovníci oddělení podílí na návrhu a vývoji vědeckých přístrojů pro několik významných evropských projektů.

Plasmametal

RAFAEL HYGIENE, s.r.o.

Svaz Chemického průmyslu

Unipetrol

Michael Londesborough - UNIPETROL
Michaelova 20-ti minutová ScienceShow Vás provede věkem polymerů, ve kterém žijeme. Posvítíme si společně s ním na klíčové inovace v polymerních technologiích a některé z nejzajímavějších okamžiků objevování polymerů oživíme jejich demonstrováním přímo na našem jevišti.

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně